Privacybeleid:

Privacystatement Werving & Selectie Iddink Group

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Wij zijn Iddink Group
Iddink Group B.V. is gevestigd te Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55, postcode 3811 LP en is samen met haar bedrijfsonderdelen die onder Iddink Group actief zijn (hierna tezamen: Iddink Group of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor werving & selectie en je mogelijke indiensttreding; een dee l van deze gegevens is (wettelijk) verplicht om bij ons in dienst te kunnen treden. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen we je om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij inschrijving;

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
  • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat je voor Iddink Group kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) m.b.t. omgang met vertrouwelijke informatie
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Iddink Group legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder; werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;
• (correct en duidelijk) met je te communiceren
• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met mogelijke doorstroom naar andere functies;
• onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
• de benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn
• jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen
• jouw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement
• voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
• kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
• aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.
• voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Dat betekent:

– kandidaten (indien je (nog) niet voor Iddink Group hebt gewerkt)

Jouw gegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot maximaal twee jaar na het laatste contact.

Indien je niet meer benaderd wilt worden, kun je dit zelf aangeven. Je wordt dan niet meer benaderd door Iddink Group. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Iddink Group onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

– indien je voor Iddink Group werkt/hebt gewerkt

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Iddink Group.

Open sollicitatie

Icoontjes van verschillende koffie soorten